Социалното предприемачество - алтернатива за финансова независимост и социална стабилност

Клип 1

Клип 2

Клип 3

Календар

«  Август 2021  »
НеПоВтСрЧеПеСъ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

СТАЙО ЕООД

СИЛА РУСЕ

СП към АЛИЗ

Трудова Борса

Брояч

Петък, 06-авг-2021, 04:39
Добре дошъл Guest
Начало | Регистрация | Вход | RSS

За Проекта

Проект „Социалното предприемачество – алтернатива за финансова устойчивост и социална стабилност”
Обобщение и цели
Обща цел на проект „Социалното предприемачество – алтернатива за финансова независимост и социална стабилност” е да осигури подкрепа за развитието на социалната икономика, чрез популяризиране модела на социално предприемачество, създаване на капацитет за управление на социални предприятия, заетост на хора с трайни увреждания и подкрепа за създаване на работещи социални предприятия в 11 области на страната сред мрежа от 11 Областни сбществени съвета за социално включване на хора с увреждания (ООССВХУ).
Проектът „Социалното предприемачество – алтернатива за финансова независимост и социална стабилност” съдейства за постигане на целите на приоритетно направление 5 от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: „....да бъде оказана подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги и насърчаване на социалното предприемачество”.
Проектът предлага иновативен подход за трансфер на ноу-хау за създаване и внедряване на работещи модели за развитие на социалното предприемачество, които имат за цел създаване на капацитет и трудова заетост сред организации на хора с трайни увреждания, както и активна информационна кампания за популяризиране на социалното предприемачество.
Целите на настоящият проект и предвидените дейности за тяхното постигане са подбрани с активното участие на действащите Областни обществени съвети за социално включване на хората с увреждания, с ангажираността на местните и регионални власти, както и доставчиците на социални услуги, като предлагат иновативни решения за подобряване качеството на живот и социалното включване на лицата с трайни увреждания и насърчаване на социалното предприемачество като възможност за заетост и реална интеграция на пазара на труда.
 
Специфичните цели на проекта включват:
 1. Популяризиране на досегашния опит на неправителствени организации на и за хората с увреждания и изработване на модели на социално предприемачество, приложими в различни райони на страната;
 2. Създаване на „Виртуален бизнес инкубатор за развитие и популяризиране на социалното предприемачество”;
 3. Създаване на предпоставки за изграждане на мрежа от социални предприятия, за устойчивост и мултипликация на постигнатите резултати;
 4. Формиране на местни партньорства за подкрепа на социалната икономика, като широка мрежа от подкрепящи структури за устойчиво развитие на социалното предприемачество.
Дейности
Проектните цели ще бъдат постигнати чрез провеждане на информационно-образователна кампания, осъществяване на следната поредица от обучения, консултации и мероприятия:
 • Създаване на консултативна група от експерти социално предприемачество-обучение за обучители:
1. Модул „Мотивация, оценка на готовността за стартиране на СП, генериране на идеи за социално предприемачество и оценка на риска”;
2. Модул „Бизнес планиране за социално предприемачество”;
3. Модул „Маркетинг, реклама и изграждане на търговски умения за социално предприемачество;
4. Модул „Управление на Човешките ресурси в СП”Групова динамика и обучение на възрастни”
 • Развитие на социални предприятия – практически обучения за членовете на ООССВХУ;
1. Обучение „Мотивация, оценка на риска и готовността за стартиране на социални предприятия”;
2. Тренинг „Генериране на идеи за социално предприемачество и оценка на активите на НПО”;
3. Тренинг обучение „Бизнес планиране на социалните предприятия”;
4. Тренинг обучение „Маркетинг, реклама и изграждане на търговски умения на социалните предприятия”;
5. Обучение „Управление на човешките ресурси в социалните предприятия”;
 • Провеждане на „Ден на Социалното предприемачество”
 • Инициативи за развитие на подкрепени СП – консултации и техническа помощ
 • Провеждане на заключителен форум
Очаквани резултати
Запознаването с възможностите на социалното предприятие не представителите на Областни обществени съвети за социално включване на хората с увреждания в 11 области в България ще подпомогне развитието на социални предприятия сред неправителствените организации от страната, работещи за хората с увреждания. Проектът ще повлияе на целевите групи в няколко насоки:
 1. Създаден модел за Социално предприемачество в единадесет области, който може да бъде приложен на територията на цялата страна;
 2. Посредством обучените най-малко 11 консултанта по Социално предприемачество и изграденият „Виртуален бизнес инкубатор” ще може да се подпомагат всички желаещи да стартират социални предприятия от други населени места и региони – органи на местната власт, НПО, обединения и съюзи на хората в неравностойно положение;
 3. Обучените поне 165 преки бенефициенти по проекта ще придобият капацитет за стартиране и управление на социални предприятия, който да мулитплицират и приложат практически на територията на общините на които извършват своята дейност;
 4. Установените партньорства между различните организации участници в проекта ще създаде реални предпоставки за изграждане на мрежа от социални предприятия, гарантираща устойчивост и мултипликация на постигнатите резултати; · Изградените и функциониращи социални предприятия ще бъдат реален пример и модел за създаване и развитие на действаща социална икономика.
 5. Посредством проведената информационна кампания, изготвените помощни материали и образователен филм ще бъде постигнато широко медийно популяризиране на проекта, ще бъде привлечено вниманието на обществото към възможностите и икономическите алтернативи които предоставя социалното предприемачество.
Проектът е с продължителност година и половина, с териториален обхват от 11 области в Р България. Той се изпълнява от Сдружение „Социални Инициативи за Личностна Алтернатива”/СИЛА в партньорство със Сдружение „3 НЕТ” и с представители на 11-те ООССВХУ, включени в проектните дейности. Екипът на проекта включва: Ръководител проект - Велимир Друмев, Координатор на проекта - Добромир Бориславов, Счетоводител на проекта – Евлампия Анастасова и експерт „Връзки с обществеността” – Елена Богданова, както и местни консултанти във всеки регион (подбрани сред местните ООССВХУ).